Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností LITOLAB, spol. s r.o. (dále jen Dodavatel) a zákazníkem (dále jen Odběratel). Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro Dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky Odběratele.

2. Předmět prodeje
2.1
Předmětem prodeje je libovolné zboží z katalogu LITOLAB - Laboratorní technika nebo jiné zboží specifikované písemnou dohodou mezi Odběratelem a Dodavatelem. Zboží se objednává písemně (poštou, faxem, e-mailem), objednávka má obsahovat následující údaje: - přesný název Odběratele, jeho IČ, DIČ a adresa - přesná adresa dodání zboží, pokud je odlišná od sídla Odběratele - kontaktní osoba, která objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail) - co nejpřesnější specifikace objednávaného zboží, nejlépe včetně katalogového čísla Nepřesné nebo neúplné údaje na objednávce mohou nepříznivě ovlivnit dodací lhůtu.
2.2 Přijetí každé objednávky potvrdí Dodavatel písemně, na Potvrzení objednávky bude uvedena přesná specifikace objednaného zboží včetně katalogového čísla, cena zboží, předpokládaný termín dodání zboží a číslo obchodního případu, které bylo objednávce přiděleno. Odběratel je povinen Potvrzení řádně zkontrolovat, především specifikaci zboží a jeho cenu, svůj souhlas potvrdit podpisem a Potvrzení poslat zpět Dodavateli. Tímto se stává objednávka závaznou a její změny nebo storno jsou možné pouze po oboustranné dohodě. V případě, že Odběratel nevyjádří písemně nesouhlas s údaji uvedenými v Potvrzení objednávky do 5 dnů od odeslání Potvrzení objednávky Dodavatelem, má se toto Potvrzení objednávky za odsouhlasené. 
2.3 Dodavatel si vyhrazuje právo potvrdit objednávku formou kupní smlouvy, objednávka je pak považována za platnou potvrzením kupní smlouvy oběma stranami.

3. Cena zboží
3.1
Cena zboží je stanovena ceníkem firmy LITOLAB, spol. s r.o. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců nebo v důsledku změny kurzu Kč/EUR. Platná cena zboží je vždy uvedena v Potvrzení objednávky.
3.2 Všechny ceny v katalogu i v dalších materiálech
jsou uvedeny v českých korunách, včetně DPH.
U zboží z dovozu je případné clo obsaženo v ceně.
3.3 Dopravné v rámci České republiky Dodavatel neúčtuje
s výjimkou následujících případů:
3.3.1 U objednávky zboží do 5000 Kč bez DPH je účtován manipulační poplatek ve výši 60 až 150 Kč, v závislosti na váze, struktuře a objemu dodávky. Výše manipulačního poplatku je uvedena v Potvrzení objednávky. V případě plnění dodávky po částech je tento poplatek účtován pouze jednou, a to při první dodávce.
3.3.2 U objednávky zboží mimořádně těžkého nebo rozměrného (např. větší laboratorní pec nebo sušárna, laboratorní nábytek) bude účtováno dopravné ve výši předem dohodnuté oběma stranami.
3.4 U některého zboží může být samostatně účtován Poplatek za historická elektrozařízení (PHE), dle podmínek jednotlivých výrobců.

4. Platební podmínky a přechod vlastnických práv
4.1 Úhrada ceny se uskutečňuje dle předběžné dohody buď převodem na základě daňového dokladu s předem dohodnutou splatností nebo v hotovosti při převzetí zboží. V případě platby v hotovosti oznámí
Dodavatel Odběrateli den předem dodávku zboží vlastním rozvozem, u zboží dopravovaného zásilkovou službou avizuje dodávku zboží zásilková služba.
4.2 Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem (například jedná-li se o objednávku speciálního zboží nebo má-li pochybnosti o hladkém provedení plateb).
4.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele
okamžikem splnění dodávky zboží. Vlastnictví
ke zboží přechází na Odběratele okamžikem zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet dodavatele.

5. Dodací podmínky
5.1
Dodací lhůta se pohybuje od 1 do 8 týdnů, v závislosti na struktuře a rozsahu objednávky. Připouští se plnění dodávky po částech.
5.2 Dopravu zboží na místo určené v objednávce zajišťuje Dodavatel vlastním rozvozem, zásilkovou službou nebo poštou.
5.3 Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli manipulační poplatek až do výše skutečných nákladů na dopravu zboží k Odběrateli a Odběratel je povinen tento poplatek zaplatit.
5.4 Tam, kde to povaha zboží vyžaduje, je součástí dodávky návod k obsluze v českém jazyce. Dodavatel si vyhrazuje právo doporučit Odběrateli uvedení do provozu servisním pracovníkem Dodavatele, v případě odmítnutí je Dodavatel oprávněn neuznat záruku na případné vady způsobené chybnou instalací nebo obsluhou zboží. Dodavatel rovněž zajistí uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na základě objednávky Odběratele. Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy hradí Odběratel, a to dle aktuálního ceníku servisních služeb Dodavatele, který je uveden dále v odstavci servis.

6. Odpovědnost za vady
6.1
Při převzetí je Odběratel povinen provést fyzickou kontrolu dodávky a porovnat s údaji na dodacím listu. Jestliže při kontrole zjistí zjevné vady nebo chybějící, případně rozbité zboží, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit Dodavateli: u zboží dopraveného Dodavatelem přímo na místě při předávání dodávky, u poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Odběratel nepřevezme a reklamuje přímo u zásilkové služby nebo pošty!
6.2 Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé jednáním odběratele, které je v rozporu s dodaným návodem k použití nebo s obecně známými zásadami laboratorní praxe.
6.3 Případná náhrada škody je omezena celkovou cenou dodaného zboží, které způsobilo škodu.

7. Záruka
7.1 U dodávek přístrojů dodavatel vystaví řádný záruční list, ve kterém jsou uvedeny podmínky uznání záruky a dále druh a výrobní číslo přístroje, datum předání a délka záruční doby. 
7.2 Záruka zahrnuje bezplatné odstranění vad, vzniklých
během záruční doby: - chybou výroby - vadou materiálu - montáží či instalací Dodavatelem 
7.3 Délka záruky pro různé zboží různá, její délka je uvedena v záručním listu, který je zpravidla součástí návodu k použití. 
7.4 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Odběratelem. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění reklamované vady. 
7.5 Záruka se nevztahuje na vady způsobené: - mechanickým, tepelným nebo elektrickým poškozením - používáním výrobku v rozporu s návodem k použití - nesprávnou přepravou nebo skladováním - zásahem nepovolané osoby - neodvratnou událostí (živelné pohromy a pod.) 
7.6 Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho součástí způsobené běžným užíváním a na vady, kvůli kterým byla sjednána nižší cena zboží. 
7.7 Záruka nebude uznána, jestliže uživatel nepředloží patřičně vyplněný záruční list nebo při svévolných změnách v záručním listu. 
7.8 Záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné uživatelské údržby v souladu s návodem k použití. Záruka rovněž zaniká, jestliže do výrobku zasáhne jakýmkoliv způsobem nepovolaná osoba. 
7.9 Pro provedení bezplatné záruční opravy je uživatel povinen výrobek předložit v originálním obalu a včetně požadované dokumentace: - písemné objednávky záručního servisního zásahu s popisem závady a údaji o odběrateli (název, adresa, IČ, kontaktní osoba a spojení) - kopie záručního listu - Protokol o dekontaminaci (bližší informace v bodu 8.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek) 
7.10 Při neoprávněném uplatnění záruky si dodavatel vyhrazuje právo požadovat od uživatele úhradu vzniklých nákladů. 
7.11 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neprovozuschopnosti nebo vadné funkce výrobku, a za jakékoliv požadavky vznesené vůči uživateli třetí stranou.

8. Servis
8.1
Na dodané přístroje zajišťuje dodavatel záruční i pozáruční servis. Místem provedení servisního zásahu jsou Pardubice. Při požadavku na servisní zásah v sídle odběratele je vždy účtováno cestovné servisního technika ve výši 6,- Kč/km. V případě pozáručního servisu je účtován spotřebovaný materiál, náhradní díly a práce servisního technika ve výši 490,- Kč/hodinu. 
8.2 Dodavatel zajistí náhradní díly na dodané zboží minimálně po dobu, kdy budou ještě k dispozici u výrobce zařízení. 
8.3 U pozáručního servisu je nejprve provedena diagnostika závady a Odběratel je seznámen s předpokládaným rozsahem a cenou opravy. Pokud oprava není následně Odběratelem potvrzena, je za diagnostiku účtován poplatek ve výši 650,- Kč. 
8.4 Při jakémkoliv požadavku na servisní zásah (záruční i pozáruční) je Odběratel povinen předložit Dodavateli potřebnou dokumentaci, a to především Protokol o dekontaminaci. Bez předložení Protokolu o dekontaminaci nebude servisní zásah zahájen, v takovém případě nenese Dodavatel žádnou zodpovědnost za případné prodlení s termínem opravy.

9. Závěrečné ustanovení
9.1
Nestanoví-li kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, vyjadřuje Odběratel odesláním objednávky souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 
9.2 Práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právním řádem. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bude v rozporu s platnými právními předpisy, zůstává platnost všech ostatních ustanovení nedotčena. 
9.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.litolab.cz a v aktuálním katalogu Dodavatele. 
9.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2009 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Všeobecné obchodní podmínky.