Seznam výstražných symbolů látek a chemických přípravků

 

 

 

Žíravé

Výbušné

Hořlavé

Extrémně hořlavé

Nebezpečné pro
životní prostředí

Oxidující

Toxické

 

Extrémně toxické

Zdraví škodlivé

Dráždivé